טקסט חופשי

 

כללים לפעילות באתר
כללי ההתנהלות בפורומים יש לשמור על שיח תרבותי בפורום. יש לפנות בצורה מכובדת, להשתמש בשפה תקינה. אסור לקלל, להעליב או להשתמש בשפה בוטה נגד האחר. הודעות שאינן עומדות בכללי הכתיבה הנדרשים יוסרו מן הפורום, וכניסת כותב/ת ההודעות מן הסוג הזה תיחסם. אין להעלות לפורום תצלומים של תלמידים בודדים. זכרו את כללי זכויות היוצרים – אין להעתיק ולהכניס לאתר תמונות, קבצים, שירים וכד' מאתרים אחרים. ניתן להוסיף קישור לאתר המבוקש. גלישה יעילה, מהנה ובטוחה, אריאלה